top of page

Frozen shoulder

(Adhesiv kapsulit, frusen skuldra)

Symtom

Frozen shoulder är en diagnos som innebär en progressiv inflammatorisk process i axelledens ledkapsel vilket resulterar i smärta och tilltagande stelhet. Det finns idag stor okunskap kring diagnosen vilket oftast både försenar diagnosen och leder till försenad eller utebliven behandling.

Orsaken är fortfarande inte helt känd men diagnosen delas in i en sekundär- respektive primär frozen shoulder. Primär(även kallad "idiopatisk") frozen shoulder debuterar smygande utan någon känd orsak. Sekundär frozen shoulder uppstår som en konsekvens av ett annat besvär i axeln såsom slemsäcksinflammation, kalkutfällning, trauma och/eller immobilisering.

Besväret debuterar vanligen runt 50-årsåldern, drabbar främst icke-dominant arm, har en ökad förekomst bland patienter med sköldkörteldysfunktion, diabetes samt hjärt- & kärlsjukdom. Kvinnor tycks drabbas i större utsträckning än män.

I det initiala skedet, innan en uttalad stelhet, är det vanligt att besväret missbedöms som exempelvis "impingement" eller "rotatorkuffsyndrom". De kliniska tester som används är ospecifika och svårbedömda.

Med hjälp av ultraljuddiagnostik går det att både se de strukturella förändringarna förknippat med frozen shoulder samt att utesluta annan besvärsorsak. 

Behandling

Besväret har en spontanregess på ca 1-3 år.

Behandlingen kan variera beroende på i vilket skede diagnosen upptäcks.

Kortisoninjektion kan i många fall både minska smärta och stelhet samt korta ned sjukdomstiden.

Rehabiliterande träning är stor vikt för att hålla i gång muskulaturen och minska långtidseffekterna.

bottom of page