top of page

Supraspinatusruptur

Skada/ruptur av axelns senor

Symtom

Axelleden är en mycket rörlig led som till stor del förlitar sig på muskulatur och senor för sin stabilitet och funktion. De muskler/senor som har denna huvudsakliga uppgift kallas gemensamt för "rotatorkuffen" och består av m.supraspinatus, m.subscapularis, m.infraspinatus och m.teres minor. 

Både akuta skador och långsamt debuterande överbelastning- och degenerativa förändringar av rotatorkuffen förekommer. En vanlig orsak till akuta skador av m.supraspinatus är ett direkt fall mot axelns utsida. Ett kraftigt drag i armen eller ett tungt lyft kan resultera i att samma sena går av. 

Det primära symtomen är smärta i kring axelns framsida/utsida och svårighet eller helt oförmåga att lyfta armen över horisontalplanet. Symtomen är snarlika de vid "impingement" och är mycket svårt att särskilja med endast en klinisk/manuell undersökning. 

Debutens natur(ex direkt trauma) och patientens ålder samt kravbild styr ofta åtgärd och ev vidare bilddiagnostik.

Ultraljudsdiagnostik är idag en mycket användarbar undersökningsmetod av sen- och muskelskador kring axeln. Metoden är jämförbar eller bättre än MR enligt moderna studier. En stor fördel med ultraljud är möjligheten till dynamisk undersökning där belastning och tester avslöjar en annars svårupptäckt skada.

Vid undersökningen kan dessutom andra orsaker till patientens smärta oftast snabbt upptäckas.

Behandling

Behandlingen varierar beroende på skadans omfattning och patientens ålder samt kravbild.

Vid större skador krävs oftast kirurgisk åtgärd. Mindre skador samt degenerativa skador hos äldre patienter behandlas i regel konservativt med ordentlig rehabiliterande träning.

bottom of page